Werkzaamheden gastouderbureau

De medewerker van het gastouderbureau begeleidt u gedurende de opvangperiode. U bent niet in dienst van het gastouderbureau. U werkt als freelancer.

Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bemiddeling en begeleiding. Onze activiteiten zijn veelal gericht op gastouders om de deskundigheid van de gastouder te verhogen in het omgaan met kinderen. U en de vraagouder zijn echter zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang.

Het gastouderbureau:

 • heeft gekwalificeerd personeel om u en de gastouders te begeleiden;
 • houdt intakegesprekken bij gastouder en vraagouder thuis;
 • houdt koppelingsgesprekken met vraag- en gastouders;
 • bezoekt minimaal 2 keer per jaar de opvanglocatie;
 • houdt jaarlijks een evaluatiegesprek;
 • voert jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit en stelt een plan van aanpak op om eventuele risico’s te verminderen;
 • sluit schriftelijke overeenkomsten met u en de gastouders af. Deze overeenkomsten geven een volledig beeld van de kostenstructuur. Zo moet duidelijk zijn wat ouders aan het gastouderbureau betalen en welk deel van dat bedrag naar hun gastouder gaat;
 • heeft een kassiersfunctie;
 • organiseert thema-avonden en  gastouderbijeenkomsten;
 • staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden;
 • bemiddelt en begeleidt bij alle voorkomende vraagstukken;
 • is per telefoon (vaste lijn en mobiel) en per email goed te bereiken;
 • faciliteert jaarlijks “Werken aan Welbevinden”. De gastouder krijgt hulpmiddelen in handen om het welbevinden van uw kind(eren) te bewaken en te bevorderen;
 • houdt minimaal 1 x per 3 jaar een tevredenheidsonderzoek met als doelstelling de kwaliteit van de dienstverlening te blijven verbeteren;
 • heeft een digitaal gastouderhandboek ontwikkeld. Dit is een handig naslagwerk waarin de gastouder alle werkprocessen met bijbehorende werkinstructies en / of protocollen kan terugvinden (bv pedagogisch beleid, protocol kindermishandeling, protocol sterfgevallen, werkinstructie bij ziekte en ongevallen, protocol medicijn verstrekking, privacyreglement;
 • heeft een oudercommissie, een belangenvereniging voor gastouders en een klachtenregeling.